Fatur ve Resmi Evrak Basımı

 1. Fatura tanımı: Fatura nedir? satılan mal ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek
  üzere emtiayı satan veya işi yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.
 2. Faturada bulunması gereken bilgiler:
  – Fatura ibaresi,
  – Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası,
  – Maliye Bakanlığı ibaresi veya noter tasdik mührü şekli,
  – Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası,
  – Alıcının (müşterinin) adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
  – Malın ve hizmetin türü, miktarı, birim fiyatı ve tutarı,
  – Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası,
  – Kaşe ve imza
 3. Faturanın düzenlenmesinde dikkat edilecek konular:
  – Faturalar sıra numarası dahilinde düzenlenir.
  – Faturalar mürekkepli kalem ile daktilo veya bilgisayarla düzenlenir.
  – Faturalar en az bir, asıl bir örnek (suret) olarak düzenlenir.
  – Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 (yedi) gün içinde düzenlenir.
  Bu süre içinde düzenlenmemiş faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.
  – Faturalar Türkçe olarak düzenlemelidir.
 4. Kullanılacak faturalar notere tasdik ettirilmiş veya antlaşmalı matbaalara bastırılmak suretiyle
  temin edilir. Fatura düzenlemek zorunda olanlar, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi
  ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur.
  – Fatura düzenleyenin istemesi halinde müşteri, kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını gösterir
  belgeyi ibraz etmek zorundadır. Ancak nihai tüketiciye satılan mallar veya yapılan işler için düzenlenecek
  faturalarda, müşterinin belge ibrazı ve fatura düzenleyenin sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.
  – Faturanın baş tarafında iş sahibinin veya namına, imzaya yetkili olanların imzası bulunur.
 5. Kapalı Fatura: İşletmenin, peşin satışlarında fatura bedelini peşin olarak aldığını göstermek için
  faturanın alt tarafının kaşelenip imzalandığı faturalardır.
 6. Açık Fatura: İşletmenin, veresiye satışlarında fatura bedelini ileri bir tarihte tahsil edeceğini göstermek
  için faturanın üst tarafının kaşelenip imzalandığı faturalardır.
 7. Tüketicilere ayıplı mal ve hizmet satan kişilere karşı hak aramada, fatura delil olarak kullanılabilir.
  Faturaya itiraz süresi 7 gündür. Bu süre içinde itiraz edilmezse faturanın içeriği kabul etmiş sayılır.
  Faturaları Gelir Vergisi Kanunu’na (GVK) göre 5 yıl, Türk Ticaret Kanunu’na göre 10 yıl saklama
  zorunluluğu vardır.
 8. VUK’un 232. maddesine göre fatura düzenleme zorunluluğu; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile
  kazancı basit usulde tespit edilen ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, aşağıdaki işletmelere
  fatura vermek ve bu işletmelerden fatura istemek zorundadırlar.
  Bunlar:
  – Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar( şirketler, şahıs işletmeleri),
  – Serbest meslek erbabı(avukatlar, doktorlar, muhasebeciler vb),
  – Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlar (ayakkabı tamircisi, berber)
  – Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler,
  – Vergiden muaf esnaf (pazarcılar, seyyar satıcılar).
 9. Fatura düzenleme zorunluluğu: Fatura, malın teslimi ve hizmetin yapıldığı tarihten itibaren
  azami 7 gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş
  sayılır. Ay sonlarına rastlayan satışlarda en geç ayın son günü fatura düzenlenmelidir. Sonraki
  aya geçiş yapılamaz. Satışların toptan veya perakende yapılması, fatura düzenlemede önemli
  bir unsurdur. Eğer satış tüketiciye değil, malı satacak olan bir işletmeye yapıldıysa bu ticaret
  toptan ticarettir. Fatura düzenlemek, mal ve hizmeti satanın göreviyken; mal ve hizmeti satın
  alan alıcı da fatura istemek ve almakla görevlidir.
 10. Fatura Yerine Geçen Vesikalar: Fatura düzenlenmesinin zorunlu olmadığı bir kısım alım
  satım ve hizmet işlerinde mükellefler kayıtlarını fatura yerine geçen vesikalarla tevsik etmek
  zorundadırlar. V.U.K.’daki düzenlemelere göre, fatura yerine geçen vesikalar, perakende satış
  vesikaları, gider pusulası ve müstahsil makbuzu olarak sıralanmıştır.
Talep Formu

Medya ve matbaa işlerinizi profesyonellere bırakın!

Siz de medya işlerinizin profesyonel ellerde yeniden hayat bulmasını istiyorsanız bu profesyonel ve genç ekibe bırakın.

Algıda seçici ve fark yaratan çalışmalar ile değişimi siz de fark edeceksiniz. İşe, talep formunu doldurarak başlayın!

Talep Formu
[/fullwidth]